Regulamin sklepu KomisBuBu.pl

§1

Ogólne

 1.      Komisant/Sprzedający oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.

 2.     Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej otrzymanych rzeczy od Komitenta/ Deponującego.

 3.     Przyjęcie towarów w komis odbywa się na podstawie sporządza przez Komisanta „Umowy Komisowej” pomiędzy Komisantem a Komitentem. Przy spisaniu umowy wymagany jest dowód tożsamości.

 4.     Umowa komisowa zawierana jest na okres 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 5.     Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

 6.   Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru.

 7.     Komis zastrzega sobie prawo do możliwości wystawienia rzeczy i przedmiotów na aukcjach internetowych, portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.komisbubu.pl.

 8.     Deponujący akceptuje regulamin poprzez podpisanie umowy komisowej.

 9.   Zwrotów zakupionych towarów nie przyjmujemy.

§2

Przyjęcie Towaru w komis

 1.   Deponujący oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i są wolne
  od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich.

 2.     Rzeczy przekazane do komisu mają być sprawne, wyprane, wyprasowane, wyczyszczone, zapięte, wywrócone na prawą stronę, bez uszczerbków, kompletne. 

 3.     W przypadku zaistnienia wad Deponujący jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej

  na skutek ich wystąpienia.

 4.     Komisant zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru od Deponującego bez podania przyczyny.

 5.     Ceny rzeczy będących przedmiotem „Umowy Komisowej” ustalane są pomiędzy Komisantem

  a Deponującym w dniu przyjęcia towaru lub po uprzednim ustaleniu wycena jest wysyłana drogą mailową.

 6.     Ostateczna akceptacja wyceny drogą mailową wymaga zwrotnej informacji mailowej. 

 7.    W przypadku całkowitej rezygnacji ze współpracy po wycenie, Komitent przy zwrocie towaru pobiera opłatę w wysokości 30 zł za przygotowanie wyceny.

 8.     Komisant w uzasadnionym przypadku zastrzega sobie prawo obniżenia lub podwyższenia sugerowanej ceny przy sporządzaniu „Umowy Komisowej”.

 9.     Komisant na własny koszt przygotowuje powierzony mu towar do sprzedaży zabezpieczając

  go przed niepożądaną kradzieżą lub podmianą.

 10.     Komitent wyraża zgodę na zamocowanie w towarze klipsu lub etykiety zabezpieczającej oraz metki cenowej.

 11.   Jednorazowo do sprzedaży może być przekazane maksymalnie 30 rzeczy.

 12.   Odzież wizytowa, komunijna, chrzcielna powinna być przekazana do sprzedaży w odpowiednich foliowych pokrowcach, zabezpieczających przed zabrudzeniem.

 13.   Komitent /Deponujący/ może wycofać towar, przed upływem umowy komisowej, który nie został sprzedany do dnia zgłoszenia wycofania. Wycofanie towaru skutkuje zapłatą kary umownej przez Komitenta w wysokości 10% wartości zwracanego towaru (końcowa cena sprzedaży podana w umowie komisowej).

 14.   Komisant pobiera prowizję od ceny sprzedaży każdego przedmiotu:

Odzież,buty:

- od 0zł do 100zł - 50%

- od 101zł i więcej - 30%

Zabawki, akcesoria dziecięce:

- od 0zł do 35zł - 50%

- od 36zł do 100zł - 40%

- od 101zł i więcej - 30%

§3

Rozliczenie umowy oraz odbiór towarów

 1.      Rozliczenie nastąpi  po wygaśnięciu „Umowy Komisowej”. Z dniem wypłaty umowa zostaje uznana za rozliczoną.

 2.     Forma płatności:

a)     Wypłata gotówkowa tylko i wyłącznie w siedzibie komisu w terminie uzgodnionym telefonicznie.

 1.     W razie nie sprzedania rzeczy wymienionych w umowie komisowej Deponujący, jest zobowiązany do odebrania towaru z komisu na własny koszt, w terminie 10 dni od momentu wygaśnięcia umowy.

 2.     W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Komitenta w terminie określonym

  w §3 pkt.3 Komisantowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu przechowania towaru w kwocie

  5 zł za każdy dzień przez 14 dni.

 3.     Warunkiem późniejszego wydania rzeczy jest uiszczenie powyższej opłaty.

 4.     W razie nie odebrania towaru przez Komitenta w terminie 24 dni od wygaśnięcia umowy komisowej towar przechodzi on na własność Komisanta (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony).

 5.     Przy odbiorze rzeczy Komitent uczestniczy w odszukiwaniu swoich artykułów, w przypadku większej ilości artykułów należy zgłosić chęć ich odbioru 3 dni wcześniej, a zostaną one przygotowane.

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.